Home » Архив

Последни публикации

Новини

  Архив

  Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

  01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
  05.02.2020 г.                                    – междусрочна
  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

  Неучебни дни:

  20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
  22.05.2020 г. – втори ДЗИ

  09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
  11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

  Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

  06.02.2020 г. – I – XII клас

  Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

  14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
  29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
  16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

  ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

  Уважаеми ученици,

  Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед:

  РД 09-2784/ 29.10.2019 г., във връзка със защитата на личните данни 

  се изпълняват т. 11 и 12, а именно:

  11. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  11.1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

  11.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

  1. При липса на изрично изразено съгласие:

  12.1. по т. 11.1. – резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

  12.2. по т. 11.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.

  По ваше желание, имате право и на отказ на първоначално даденото съгласие за публикуване и  изтриване на публикуваното според т.73 от Правилата, а именно:

  73. Правото на изтриване на публикувани лични данни, за които първоначално е декларирано съгласие по т. 11, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родител/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на училището, пред когото съгласието е декларирано.