Home » За нас

Последни публикации

Новини

  За нас

  ОУ „Отец Паисий“ е основано през 1820 г.в епохата на Българското възраждане, когато само в четиридесет и две населени места в България има светилища за просвета.

  До 1834 година Борованското училище се помещава в частни къщи, когато край воденицата е построена килия, в която е настанено училището.

  След Освобождението от османска власт, интересът към училището и жаждата за знания са огромни, но двете стаи на килийното училище не могат да поберат желаещите деца.

  По инициатива на тогавашния пръв учител – Първан  Върбовски е построено ново училище, наречено „Отец Паисий“. Средствата са събирани доброволно от населението и строежът започва през 1880 година и завършва през 1882 година.

  През 1937 година е изградена нова сграда, а през 1939 година е построен и втори етаж.

  През 60-те години на двадесети век започват значителни подобрения на материално техническата база. 

  През 2010 година учебното заведение е изцяло ремонтирано по програмата за енергийна ефективност на българските училища.

  Днес Основно училище „Отец Паисий“ разполага с отлична материална база, включваща модерно оборудвани учебни  кабинети, от които: 8 класни стаи, ресурсен кабинет, ремонтиран физкултурен салон и спорна площадка, 2 компютърни  кабинета с кабелен и безжичен Интернет, покриващ територията на учебното заведение, двора и парка. В училището функционира обновена столова, където е подсигурен безплатен обяд за учениците от  групите за ЦДОУД. Поддържат се зелените кътове в коридорите, в класните стаи, в  парка, обособени са битов кът и кътове на славата.

   В училището се обучават 153 ученици в 8 паралелки от 1.клас до 7.клас.Обучението се извършва на една смяна. Сформирани са и 6 групи за целодневно обучение.  За качеството на образованието и успеха на училището се грижи екип от 18 високо квалифицирани учители и ресурсен учител . В помощ на педагогическата колегия са действащият родителски клуб, обществен съвет,  ученически парламент и медиатор.

  Резултатите от работата им са видни и се изразяват в  постиженията на учениците, представили се достойно в различни състезания, фестивали, конкурси и олимпиади. В две поредни учебни години учениците печелят първо място на областното състезание по БД „Да запазим децата на пътя!“ и заемат челните места на същото състезание на национално ниво. Всяка година се излъчват класирани за областния кръг на националната олимпиада по История и цивилизации и участваме в областното състезание „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. Достойно се представят учениците в състезанията на СБУ: „Аз и числата“, „Аз и буквите“ ,“Знам и мога“ и др. Печелят се първи места на общински и областни спортни състезания.

  На учениците е предоставена възможност за участие  в извънкласни форми като: спортни секции, художествено-творчески групи, клубове по интереси, свързани с природните науки, математиката, традициите и празниците, приложното изкуство. Сформирана е група с факултативни учебни часове по „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“.

  В училището се провеждат ежегодно открити уроци, тематични изяви, практикуми с родители, творчески работилници, кръгли маси, празненства и чествания, които се отразяват на сайта и на фейсбук страницата му. През последните няколко години ОУ „Отец Паисий“ е домакин на  регионални и областни  образователни форуми, практикуми за споделяне на добри педагогически практики, тематични  дни на отворените врати, общински и регионални състезания, конкурси и олимпиади.

  През учебната 2021/2022 година ОУ „Отец Паисий“ се работи по следните проекти: „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за успех”, „Образование за утрешния ден“, „Различни, но заедно“, „Квалификация на педагогическите специалисти“ , Всеки ученик ще бъде отличник – 3″Равен достъп до училищно образование в условията на криза“  и по НП „Училищен плод“ , НП „Училищно мляко“, НП“ИКТ“