Home » Образование за утрешния ден

Последни публикации

Новини

  Образование за утрешния ден

  КЛУБ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

  Клуб „Забавна информатика“ с ръководител Ивалин Сълковски. Учениците с голям интерес участват в часовете на клуба, работят съвестно по поставените им задачи и с всеки час научават, че работата с компютъра е полезна и приятна.

  „Образование за утрешния ден“

           Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001

      Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и

  популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова

  компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за

  интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното

  използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към

  дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано

  обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни

  подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на

  самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

  Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

      Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)

  За учебната 2020 – 2021 година сформирани един клуб:

  „Забавна информатика“ 2, 3 и 4 клас – ръководител Ивалин Сълковски

  Обучителна платформа : Проект образование за утрешния ден

  Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

  Клубове: 2019 – 2020 учебна година

  „Дигитални умения“ 3-4 клас – ръководител Милена Коцилковска

  „Млад информатик“ 5-7 клас – ръководител Цветана Митева

  Платформа на проекта