Home » Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Последни публикации

Новини

    Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

    В периода 14.05.-16.05.2021 година, учителите от ОУ „Отец Паисий“ взеха участие в обучителен семинар на тема: „Управление на стреса и професионалното прегаряне в училище“, който се проведе в хотел „Самоков“ на КК „Боровец“. Обучението е организирано по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    ДОКУМЕНТИ: