Home » Равен достъп до училищно образование в условията на криза

Последни публикации

Новини

  Равен достъп до училищно образование в условията на криза

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 01.06.2023 г. до 09.06.2023 г. бе проведено обучение по математика с ученици от 1клас с ръководител Ивалин Сълковски.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 01.06.2023 г. до 09.06.2023 г. бе проведено обучение по математика с ученици от 2 клас с ръководител Милена Коцилковска.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 06.06.2023 г. до 12.06.2023 г. бе проведено обучение по математика с ученици от 3 клас с ръководител Ива Иванчева.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 01.06.23г.до 21.06.2023г. с ученици от 4б клас се проведе обучение на тема: „Математика“ с ръководител Калина Иванова.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 01.06.23г.до 15.06.2023г. с ученици от 4а клас се проведе обучение на тема: „Математика“ с ръководител Мима Иванова.

  Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност.5. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 12.05.23г.до 09.06.2023г. с ученици от 7 клас се проведе обучение по Математика с ръководител Евгения Коцовска

  Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност.5. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за периода от 15.05.23г.до 09.06.2023г. с ученици от 7 клас се проведе обучение по Български език и литература с ръководител Наташа Димитрова

  По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе убочение с учениците от 3а клас – ръководител Мима Иванова.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 26.04.2022г. до 29.04.2022г. се проведе обучение на ученици от 3б клас. Ръководител: Милена Коцилковска

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 07.10.21г. и 08.10.21г. се проведе обучение на ученици от първи клас. Малките ученици с голямо желание изпълняваха поставените задачи.

  Ръководители:

  Милена Коцилковска

  Мими Иванова

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 08.10.2021год., се проведе обучение на родители с ръководител Ива Ива Гачовска.

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 09.06.2021год и 11.06.2021год., се проведе обучение на родители и медиатор.

  Дейност 4 – обучение на родители и медиатори с ръководители:

  1. Ивалин Сълковски
  2. Мима Иванова
  3. Милена Коцилковска
  4. Маруся Гаврилова

  В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в периода от 09.06.2021 г. до 15.06.2021 г. се проведе обучение на ученици от първи клас. Малките ученици с голямо желание изпълняваха поставените задачи.

  Дейност 2 – Обучение на ученици – с ръководители

  1. Ива Гачовска
  2. Ива Иванчева
  3. Цветана Митева

  Аа

   Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

  Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

  Специфичните цели са:

  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

  Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

  В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.


  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

  Индикатори за изпълнение:

  • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
  • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
  • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

  Индикатори за резултат:

  • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
  • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
  • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.

  ДОКУМЕНТИ: