Home » Прием първи клас

Последни публикации

Новини

  Прием първи клас

  Прием в първи клас за 2024/ 2025 учебна година

  Прием в първи клас за 2023/ 2024 учебна година

  download

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

  Детето Ви ще бъде в първи клас!

  Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

  Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

  Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в

  нашето училище.

  За учебната 2023/2024 година прием на една паралелка І клас, целодневно обучение.

  ***

  І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

  Вид дейностСрок
  1.Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І класдо 17.05.2023 година
  2.Подаване на молби (заявления)от 31.05. до 15.06.2023 година
  3.Изнасяне на списъка с приетите ученици17.06. 2023 година( 17,30 часа)
  4.Записване на приетите първокласнициот 20.06 до 28.06.2023 година
  5.Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места28.06.2023 година
  6.Попълване на свободните местаот 29.06 до 08.09.2023 година
  7.Обявяване на свободни места08.09.2023 година
  8.Попълване и разпределяне на учениците по паралелкидо 09.09. 2023 г
  9.Родителска среща по паралелкидо 12.09. 2023 г

  Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

  Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

   ІІ. Необходими документи за записване:

  3.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

  4. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

  Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

   ІІІ.  Критерии за подбор:

  ОУ„ Отец Паисий“ е единствено  в с. Борован. На основание чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в І клас за учебната 2023/2024 година.

  ВАЖНО:

  При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.