Home » Прием пети клас

Последни публикации

Новини

  Прием пети клас

  ПРИЕМ – ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

  Прием в пети клас за 2023/ 2024 учебна година

   p002_1_00    За учебната 2023/2024 година прием на една паралелка V клас.

  ОУ „ Отец Паисий“ е единствено  в с.Борован. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2023/2024 година.

  ЗА ВАС ПЕТОКЛАСНИЦИ

  Училищният план – прием за учебната 2023/2024г в 5 клас се осъществява съобразно Система за прием на ученици в пети клас в общинските училища на територията на община Борован

      1. За учебната 2023/2024 година училището предлага на петокласниците:

  • Целодневна организация на учебния процес на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих;
  • Обедно хранене  в училищния стол за учениците, включени в групите за ЦДОУД;
  • Безплатен транспорт за учениците от други населени места;
  • Изява в училищни клубове и извънкласни дейности, включване в проекти;
  • Допълнително обучение по български език и математика на  ученици с пропуски и затруднения  в овладяването на учебния материал.

     2. Подаване на документи за записване:

  • от 03 юли до 10 юли 2023 година.
  • Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 16.30 часа – всеки работен ден  – I етаж при ЗАС Дафинка Андреевска

    3. Критерии за прием в V клас:

  • Живеещите в района на училището, определен от Общината и учениците, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5  от ЗПУО.
  • Други деца от семейството, обучаващи се в училището.
  • Завършен 4. клас в ОУ „Отец Паисий” – Болрован
  • Завършен 4. клас в  друго начално или основно училище.
  • Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- гр. Враца.

    4. График на дейностите за прием на ученици в V клас:
                   4.1. от 03.07 .2023 г. до 10.07.2023 г. вкл. – Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие в 1-во класиране;
                   4.2. на 12.07.2023 г. – Обявяване на списъците от 1-во класиране;
                   4.3. от 13.07.2023 г. до 20.07.2023 г. вкл. – Записване на учениците след 1-во класиране.
                   4.4. на 21.07.2023 г. –  Обявяване на свободните места за 2-ро класиране;
                   4.5. от 22.07.2023 до 26.07.2023 г. вкл. – Попълване на свободните места във 2-ро класиране;
                   4.6. на 27.07.2023 г.Обявяване на свободните места;
                   4.7. от 28.07.2023 г. до14.09.2023 г. – Попълване на свободните места.

                   08.09.2023 год. от 14.00 часа – Родителска среща с учениците от 5 клас

  • в  класната стая  на 5 клас – 2 етаж                     

    5. Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

      5.1. Заявление за записване в 5 клас

      5.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал

      5. 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето

      5.4.  Лична карта на родителя/настойника – за справка;

  5.5    Служебна бележка за настоящ адрес.

   6. Училището е на едносменен режим на учебните занятия. 

  • През учебната 2023/2024 година учениците от V до VII клас ще започват учебни занятия в 08,00 ч. и ще приключват в 13,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището  осигурява от 14,00 ч. до 17,00 ч., при желание на родителите, групи за целодневна организация на учебен процес(занималня), в които учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи. 

  7. Училищна комисия за изпълнение на училищния план – прием:
      7.1. Състав на училищната комисия:

  • Евгения Цветанова Коцовска– главен учител
  • Ива Гачовска – старши учител – прогимназиален етап
  • Маруся Гаврилова –   учител в група прогимназиален  етап – ЦДОУД

   7.2. Задължения на училищната комисия:
   7.2.1. Приема заявленията за прием в V  клас и придружаващите ги необходими документи за удостоверяване на информация:

  • оригинал на акт за раждане на кандидатстващия ученик;
  • лична карта на родителя/настойника;
  • служебна бележка за настоящ адрес;

   7.2.2. Извършва всички дейности по приема на ученици.       

  11. Родителски срещи:

  • 06.06.2023 г. от 14.00 часа в класната стая на 4 клас
  • 08.09.2023 г. 14.00 часа в класната стая на 5 клас