Home » Качествено обучение

Последни публикации

Новини

  Качествено обучение

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  1. Тема: „Превенция на проблемното поведение в училище“
  2. Място на провеждане: Компютърен кабинет
  3. Период на провеждане: 30.05.2022 год.
  4. Начален и краен час: 17 – 18:30 часа
  5. Наименование на обучителната орзанизация: вътрешноинституционален
  6. Брой на педагогическите специалисти, изявили желание за участие в обучението: 18 /осемнадесет/

  В периода 29.08.2021год – 31.08.2021 год., учителите от Основно училище „Отец Паисий“ участваха в обучение на тема: „Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда“, проведено в хотел Дипломат Плаза град Луковид. Обучението е организирано по Проект „Различни, но заедно“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, чрез Оперативна подкрепа на „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г

  В периода 14.05.-16.05.2021 година, учителите от ОУ „Отец Паисий“ взеха участие в обучителен семинар на тема: „Управление на стреса и професионалното прегаряне в училище“, който се проведе в хотел „Самоков“ на КК „Боровец“. Обучението е организирано по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  В помощ на класния ръководител