Документи

Годишен план и квалификация

График консултации по предмети

Етичен кодекс

Консултации с родители

Организация на учебния ден

Превенция ранно напускане

Програма равни възможности

ПУДУ

Седмично разписание

Титулни страници с утвърдени учебни програми

УУП 1,2,3,5,6,7 клас

График входни равнища

График Класни работи №1 за първи учебен срок 2018-2019 година

График контролни работи първи срок

Януарска сесия – Самостоятелна форма на обучение 2018 – 2019 год

Юнска сесия -Самостоятелна форма на обучение 2018 – 2019 год

Септемврийска сесия – Самостоятелна форма на обучение 2018 – 2019 год

Валидиране на компетентности

Заповед за признаване на документи от чужда държава

Издаване на документи – дубликати

Преместване на ученици

Служебна бележка за проверка на способностите

Инструкция за съхранение н документи на хартиен носител

Длъжностно лице

Обявление за процедура